“Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về” thật sao ?

“Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về” là một liều ...